2019/03/12

معرفی لادن اعتضادی

عضو بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی

گروه آموزشی: مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری ایران
شماره تماس: 29902852 
رایانشانی: l-etezadi@sbu.ac.ir
تحصیلات دانشگاهی
دکترا, مـعماری, دانشگاه شهیدبهشتی – تهران, ایران.
مقالات علمی چاپ شده در مجلات
1. ل. اعتضادی, م. بینا, “شناسایی انواع فضاهای باز و عملکرد آنها در باغ های تاریخی بیرجند ( با تمرکز بر باغ های رحیم آباد ، امیدآباد، شوکت آباد ، بهلگرد و اکبریه)” , باغ نظر, نسخه 14, صفحات:5-18, 1396.
2. ل. اعتضادی, “مطالعات باغ ایرانی و مغالطه باغشهر” , صفه, نسخه 26, صفحات:65-85, 1395.
3. ل. اعتضادی, م. بینا, “بررس کوشک هشت بهشت اصفهان، در مقام نظرگاه” , صفه, نسخه 25, صفحات:36-64, 1394.
4. ل. اعتضادی, “دریچه ای به باغ ایرانی، اهمیت پژوهش های چند جانبه در باغ ایرانی” , منظر, صفحات:6-9, 1392.
5. ل. اعتضادی, ب. ملک پوراصل, “پدیده تاریخی شهر ایرانی مروری بر تفسیرهای موجود و پیشنهاد برای روش تحقیق” , صفه, نسخه 21, صفحات:63-84, 1390.
6. ل. اعتضادی, ب. ملک پوراصل, “پدیده تاریخی شهر ایرانی، مروری بر تفسیرهای موجود و پیشنهاد برای روش تحقیق” , صفه دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 10, صفحات:63-83, 1390.
7. ل. اعتضادی, “شهرایرانی یک مفهوم” , فصلنامه اندیشه ایرانشهر, نسخه 2, 1384.
8. ل. اعتضادی, “مفهوم ما درفرهنگ ژاپنی” , خیال- فصلنامه پژوهشی درزمینه هنر, 1384.
مقالات علمی ارائه شده در همایش ها
1. L. E tezadi, “From cityscape semiotics to revitalization urban historical-cultural green places” .
2. L. E tezadi, “Mysticism and symbolism in Iranian Isamic architecture” .
3. ر. محمدی, ل. اعتضادی, “بررسی ابنیه باغ نشاط نیشابور” چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران استان خراسان رضوی, 1395.
4. س. گلستانی, ل. اعتضادی, م. احمدی روحانی, “شرح یافته های طرح مستند سازی باغ نشاط نیشابور ( مفدمه ای بر تحقیق جامع باغ نشاط)” چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران استان خراسان رضوی, 1395.
5. ل. اعتضادی, “چیستی باغشهر و راهکارهای نو برای همنشینی شهر با باغ” دومین همایش ملی معماری منظر, 1395.
کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. “هنر و زیبایی در عرفان ایران”, انتشارات حقیقت, تهران, 1390, شابک:978600523118-2.
کتابهای ترجمه
1. “معماری و شهرسازی در قرن بیستم”, تهران, 1390, شابک:978964457173-8.
2. “شهرسازی معاصر (از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن)”, مرکز نشر دانشگاهی, تهران, 1387, شابک:978964010646-4.
3. “معماری و شهرسازی در قرن بیستم”, تهران, 1381, شابک:978964457173-8.
4. “شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن”, مرکز نشر دانشگاهی, تهران, 1371, شابک:978964010646-4.