وقایع اتفاقیه- مدرنیزاسیون قاجاری

چندی پیش متنی در فضای مجازی پخش شد به این مضون که در دورۀ قاجار و  زمانی که ناصرالدین شاه در خواب خرگوشی در کنار همسران متعدد و در سفرهای فرنگ روزگار را به غفلت و خوشگذرانی سپری می‌کرد، همزمان در ژاپن و در امپراتوری سلسلۀ “می جی” دوران مدرن به همت امپراتور آغاز شده اطلاعت بیشتر دربارهوقایع اتفاقیه- مدرنیزاسیون قاجاری[…]

نقلی از تیتوس بورکهارت

از دیدگاه زمانۀ هیجان‌زده و بیش از حد خردمحوری که ما در آن زندگی می‌کنیم، مردم قرون وسطا غالباً انسان‌هایی خام، کودک‌صفت و فارغ از پیچیدگی‌های روان‌شناختی تصور می‌شوند، چنین تصوری ممکن است به‌خطا به این بیانجامد که آنها نسبت به ما کمتر فکورانه و بیشتر غریزی عمل می‌کرده‌اند. اما، به‌‌واقع اعمال آنها ملهم از اطلاعت بیشتر دربارهنقلی از تیتوس بورکهارت[…]