آشنایی با معماری جهان

پیشنهاد ما این است که درس « تاریخ معماری جهان»  نامش به « آشنایی با معماری جهان»  – نامی که در سالهای گذشته برای این درس انتخاب شده بود و در مقطعی از بازنگری‌ها عوض شد-  تغییر کند زیرا: هدف از درس‌های نظری در دوره کارشناسی معماری تربیت معمار است، یعنی تقویت قدرت خلاقه دانشجو اطلاعت بیشتر دربارهآشنایی با معماری جهان[…]