یادداشت‌هایی در مورد مطالعۀ تاریخ

سازمان‌یافتگی اجتماعی در طول تاریخ وجود داشته و این به معنی حضور نظام اجتماعی است که از ابعاد مختلف در یک مطالعۀ تاریخی قابل بررسی است. :Historic Humane Society Social Economical …& Cultural → Art & Architecture Political – تاریخ صحبت از واقعیتی است که اتفاق افتاده و بحث از حقیقت نیست. – واقعۀ اتفاق اطلاعت بیشتر دربارهیادداشت‌هایی در مورد مطالعۀ تاریخ[…]

اردیبهشت اودلاجان

«اردیبهشت اودلاجان»، رابط خودمانی اهالی با مرمت و احیا در بخشی از محله بزرگ اودلاجان است. هر هفته، روزهای چهارشنبه، این نشریه کوچولو و مختصر در بین اهالی و بازدید کنندگان پروژه مرمت «خانه اردیبهشت اودلاجان» توزیع می‌شود. هیچ گزارش یا متن تبلیغی و سیاسی، از هیچ نوع آن، در این نشریه وجود ندارد. در اطلاعت بیشتر دربارهاردیبهشت اودلاجان[…]