اردیبهشت اودلاجان

«اردیبهشت اودلاجان»، رابط خودمانی اهالی با مرمت و احیا در بخشی از محله بزرگ اودلاجان است. هر هفته، روزهای چهارشنبه، این نشریه کوچولو و مختصر در بین اهالی و بازدید کنندگان پروژه مرمت «خانه اردیبهشت اودلاجان» توزیع می‌شود. هیچ گزارش یا متن تبلیغی و سیاسی، از هیچ نوع آن، در این نشریه وجود ندارد. در اطلاعت بیشتر دربارهاردیبهشت اودلاجان[…]