یادداشت‌هایی در مورد مطالعۀ تاریخ

سازمان‌یافتگی اجتماعی در طول تاریخ وجود داشته و این به معنی حضور نظام اجتماعی است که از ابعاد مختلف در یک مطالعۀ تاریخی قابل بررسی است. :Historic Humane Society Social Economical …& Cultural → Art & Architecture Political – تاریخ صحبت از واقعیتی است که اتفاق افتاده و بحث از حقیقت نیست. – واقعۀ اتفاق اطلاعت بیشتر دربارهیادداشت‌هایی در مورد مطالعۀ تاریخ[…]

اردیبهشت اودلاجان

«اردیبهشت اودلاجان»، رابط خودمانی اهالی با مرمت و احیا در بخشی از محله بزرگ اودلاجان است. هر هفته، روزهای چهارشنبه، این نشریه کوچولو و مختصر در بین اهالی و بازدید کنندگان پروژه مرمت «خانه اردیبهشت اودلاجان» توزیع می‌شود. هیچ گزارش یا متن تبلیغی و سیاسی، از هیچ نوع آن، در این نشریه وجود ندارد. در اطلاعت بیشتر دربارهاردیبهشت اودلاجان[…]

وقایع اتفاقیه- مدرنیزاسیون قاجاری

چندی پیش متنی در فضای مجازی پخش شد به این مضون که در دورۀ قاجار و  زمانی که ناصرالدین شاه در خواب خرگوشی در کنار همسران متعدد و در سفرهای فرنگ روزگار را به غفلت و خوشگذرانی سپری می‌کرد، همزمان در ژاپن و در امپراتوری سلسلۀ “می جی” دوران مدرن به همت امپراتور آغاز شده اطلاعت بیشتر دربارهوقایع اتفاقیه- مدرنیزاسیون قاجاری[…]

بحث فرم و فضا در معماری

(انتظام فضا-فرم زاییدۀ نظامی است.) در ابتدای مواجهه با واژۀ معماری پرسشی که اغلب ذهن را به خود مشغول می‌دارد ماهیت آن چیزی است که معماری به آن اطلاق می‌شود. به بیان ساده‌تر پرسش از چیستی معماری صورت می‌گیرد. برخی معماری را برابر با ساخت مکان می‌دانند، برخی آن را تنها در پی نیاز انسان اطلاعت بیشتر دربارهبحث فرم و فضا در معماری[…]

نتردام در آتش

نتردام سوخت…. ایران را سیل برد… یادداشت، فروردین 98 ای کاروان آهسته ران کارام جانم می‌رود                وین دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود کاروان حوادث، عجب سرعتی گرفته و همه چیز را با خود می‌برد… و دل‌های ریش برجای می‌نهد. نتردام 9 ساعت در آتش سوخت، « نتردام پاریس»…  شهره نزد جهانیان چنان‌که اطلاعت بیشتر دربارهنتردام در آتش[…]

آتش‌سوزی بازار تبریز

روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه یکی از مهم‌ترین بازارهای کشورمان که در تبریز واقع شده است، دچار آتش سوزی شد. این آتش سوزی خسارت‌های زیادی را به این بازار که به نوعی نماد مردم تبریز است، وارد کرد. نکته قابل تامل در این حادثه رفتارهای سلبریتی‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی بود. زمانی که بازار بزرگ اطلاعت بیشتر دربارهآتش‌سوزی بازار تبریز[…]