سده‌ای معنادار در تاریخ جهان

گویی ظهور انسان و زندگی بشر بر روی زمین  و پیدایش تمدن‌ها، رشد و فنای آن‌ها، در گسترۀ خاک، پیرو نظمی خاص در کلیت این جهان خاکی است. یک نشانۀ آن نقاط عطف تاریخی است که تمدن‌های بزرگ جهان باستان همزمان، مثلاً  در یک سده آن را تجربه کرده‌اند. به نظر می‌رسد؛ نظریۀ یونگ دربارۀ اطلاعت بیشتر دربارهسده‌ای معنادار در تاریخ جهان[…]