هنر و زیبایی و عرفان

سخن گفتن از هنر در فرهنگ های دینی ، فارغ از بحث عرفانی ممکن نیست. گرچه در دوران معاصر و در عصر تجدد، معنای هنر و زیبایی باژگونه شده است و اکنون این مفاهیم به گونه‌ای دیگر تبیین می‌شوند، اما پیش‌تر و در گذشته، سنت‌های مختلف دینی حاوی بعدی عرفانی بودند که حضوری مؤثر  بر اطلاعت بیشتر دربارههنر و زیبایی و عرفان[…]