بحث فرم و فضا در معماری

(انتظام فضا-فرم زاییدۀ نظامی است.) در ابتدای مواجهه با واژۀ معماری پرسشی که اغلب ذهن را به خود مشغول می‌دارد ماهیت آن چیزی است که معماری به آن اطلاق می‌شود. به بیان ساده‌تر پرسش از چیستی معماری صورت می‌گیرد. برخی معماری را برابر با ساخت مکان می‌دانند، برخی آن را تنها در پی نیاز انسان اطلاعت بیشتر دربارهبحث فرم و فضا در معماری[…]