اهمیت تحقیق در باغ ایرانی

باغ ایرانی موضوع مهمی در حوزه معماری ایرانی و تاریخ فرهنگ ایران، کشاورزی و اقتصاد در تاریخ ایران است. این روزها ما درباره باغ ایرانی زیاد می‌نویسیم اما بیشتر در لایه‌های سطحی حرکت می‌کنیم و کمتر به زوایای مختلف و لایه‌های عمیق نظر داریم. بدتر این‌که عمدتا حرف‌هایمان را بر پایه تحقیقات پژوهشگران بیگانه قرار اطلاعت بیشتر دربارهاهمیت تحقیق در باغ ایرانی[…]

هنر و زیبایی و عرفان

سخن گفتن از هنر در فرهنگ های دینی ، فارغ از بحث عرفانی ممکن نیست. گرچه در دوران معاصر و در عصر تجدد، معنای هنر و زیبایی باژگونه شده است و اکنون این مفاهیم به گونه‌ای دیگر تبیین می‌شوند، اما پیش‌تر و در گذشته، سنت‌های مختلف دینی حاوی بعدی عرفانی بودند که حضوری مؤثر  بر اطلاعت بیشتر دربارههنر و زیبایی و عرفان[…]