یادداشت‌هایی در مورد مطالعۀ تاریخ

سازمان‌یافتگی اجتماعی در طول تاریخ وجود داشته و این به معنی حضور نظام اجتماعی است که از ابعاد مختلف در یک مطالعۀ تاریخی قابل بررسی است. :Historic Humane Society Social Economical …& Cultural → Art & Architecture Political – تاریخ صحبت از واقعیتی است که اتفاق افتاده و بحث از حقیقت نیست. – واقعۀ اتفاق اطلاعت بیشتر دربارهیادداشت‌هایی در مورد مطالعۀ تاریخ[…]