نتردام در آتش

نتردام سوخت…. ایران را سیل برد… یادداشت، فروردین 98 ای کاروان آهسته ران کارام جانم می‌رود                وین دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود کاروان حوادث، عجب سرعتی گرفته و همه چیز را با خود می‌برد… و دل‌های ریش برجای می‌نهد. نتردام 9 ساعت در آتش سوخت، « نتردام پاریس»…  شهره نزد جهانیان چنان‌که اطلاعت بیشتر دربارهنتردام در آتش[…]