وقایع اتفاقیه- مدرنیزاسیون قاجاری

چندی پیش متنی در فضای مجازی پخش شد به این مضون که در دورۀ قاجار و  زمانی که ناصرالدین شاه در خواب خرگوشی در کنار همسران متعدد و در سفرهای فرنگ روزگار را به غفلت و خوشگذرانی سپری می‌کرد، همزمان در ژاپن و در امپراتوری سلسلۀ “می جی” دوران مدرن به همت امپراتور آغاز شده اطلاعت بیشتر دربارهوقایع اتفاقیه- مدرنیزاسیون قاجاری[…]