کاربرد بی‌رویۀ اصطلاح “باغشهر”

چند هفته‌ای است‌که کاربرد بی‌رویۀ اصطلاح (باغ- شهر)(Garden City)   ذهنم را مشغول کرده‌است و از خود می‌پرسم چگونه است که یک اصطلاح تخصصی شهرسازیِ شهره در عرصۀ بین المللی که رجوع به نظریه‌ای برای نوشهرهای دوران پس از انقلاب صنعتی دارد، مدتی است به عنوان صفتی برای شهرهای تاریخی ایرانی به کار گرفته می اطلاعت بیشتر دربارهکاربرد بی‌رویۀ اصطلاح “باغشهر”[…]