نقلی از تیتوس بورکهارت

از دیدگاه زمانۀ هیجان‌زده و بیش از حد خردمحوری که ما در آن زندگی می‌کنیم، مردم قرون وسطا غالباً انسان‌هایی خام، کودک‌صفت و فارغ از پیچیدگی‌های روان‌شناختی تصور می‌شوند، چنین تصوری ممکن است به‌خطا به این بیانجامد که آنها نسبت به ما کمتر فکورانه و بیشتر غریزی عمل می‌کرده‌اند. اما، به‌‌واقع اعمال آنها ملهم از اطلاعت بیشتر دربارهنقلی از تیتوس بورکهارت[…]