آشنایی با معماری جهان

پیشنهاد ما این است که درس « تاریخ معماری جهان»  نامش به « آشنایی با معماری جهان»  – نامی که در سالهای گذشته برای این درس انتخاب شده بود و در مقطعی از بازنگری‌ها عوض شد-  تغییر کند زیرا:

هدف از درس‌های نظری در دوره کارشناسی معماری تربیت معمار است، یعنی تقویت قدرت خلاقه دانشجو ، ایجاد بینش در او و البته ارتقای دانش او است و نه ارائۀ مطالبی در جهت افزایش محفوظات یا معلومات عمومی او و یا دانش تاریخی‌اش،  بنابر‌این آشنایی با آثار شاخص معماری جهان در طول تاریخ می‌تواند به‌عنوان یک درس‌ چنان تعریف شود که از طریق آن،  ایجاد انگیزه در دانشجو برای شناخت چیستی معماری و چگونگی حل خلاقانۀ مسائل معماری اتفاق بیفتد، مسلماً همۀ شاهکارهای معماری جهان در طول تاریخ موضوع این درس خواهند بود؛ تا بتواند، زمینه‌ای باشد برای رشد خلاقیت دانشجو، ارتقای فهم دانشجو از چیستی معماری و چگونگی معماری کردن.

درس آشنایی با معماری جهان گرچه شاهکارهای معماری را از آغازین دوره ها تا پیش از دوران معاصر در یک سلسله مراتب تاریخی بررسی می‌کند اما رویکردش تاریخنگارانه نیست و هیچ سیر تحولی را بررسی نمی‌کند؛  بلکه با تأکید بر فرم و فضا به درک معماری و انواع تغییراتی که در خلق فضا پدید آمده‌اند توجه دارد با این باور که معماری به‌عنوان هنر خلق فضا لزوما یک سیر تکاملی تاریخی ندارد و تنوع و تحول در آن را خارج از بحث کرونولوژیکال می‌توان بررسی کرد. قطعاً آنچه در طول تاریخ سیر تکاملی داشته‌است در حوزۀ شناخت انسان از مواد و مصالح و مسائل فنی ساختمان بوده که البته این تحول و تکامل، خود به خلق فضاهای متنوع‌تر انجامیده‌است. این مسئله را در تحلیل فرم و فضای مصادیق شاخص معماری از نظر دور نمی‌داریم بلکه با تأکید به آن،  به وجوه و ابعاد متعدد تأثیر گذار در خلق فضا از جمله فرهنگ و اقلیم و جغرافیا و بستر تاریخی هم به اندازۀ لازم می‌پردازیم.

هشتم اردیبهشت 1398

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.