یادداشت‌هایی در مورد مطالعۀ تاریخ

سازمان‌یافتگی اجتماعی در طول تاریخ وجود داشته و این به معنی حضور نظام اجتماعی است که از ابعاد مختلف در یک مطالعۀ تاریخی قابل بررسی است. :Historic Humane Society Social Economical …& Cultural → Art & Architecture Political – تاریخ صحبت از واقعیتی است که اتفاق افتاده و بحث از حقیقت نیست. – واقعۀ اتفاق اطلاعت بیشتر دربارهیادداشت‌هایی در مورد مطالعۀ تاریخ[…]

وقایع اتفاقیه- مدرنیزاسیون قاجاری

چندی پیش متنی در فضای مجازی پخش شد به این مضون که در دورۀ قاجار و  زمانی که ناصرالدین شاه در خواب خرگوشی در کنار همسران متعدد و در سفرهای فرنگ روزگار را به غفلت و خوشگذرانی سپری می‌کرد، همزمان در ژاپن و در امپراتوری سلسلۀ “می جی” دوران مدرن به همت امپراتور آغاز شده اطلاعت بیشتر دربارهوقایع اتفاقیه- مدرنیزاسیون قاجاری[…]

بحث فرم و فضا در معماری

(انتظام فضا-فرم زاییدۀ نظامی است.) در ابتدای مواجهه با واژۀ معماری پرسشی که اغلب ذهن را به خود مشغول می‌دارد ماهیت آن چیزی است که معماری به آن اطلاق می‌شود. به بیان ساده‌تر پرسش از چیستی معماری صورت می‌گیرد. برخی معماری را برابر با ساخت مکان می‌دانند، برخی آن را تنها در پی نیاز انسان اطلاعت بیشتر دربارهبحث فرم و فضا در معماری[…]

نتردام در آتش

نتردام سوخت…. ایران را سیل برد… یادداشت، فروردین 98 ای کاروان آهسته ران کارام جانم می‌رود                وین دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود کاروان حوادث، عجب سرعتی گرفته و همه چیز را با خود می‌برد… و دل‌های ریش برجای می‌نهد. نتردام 9 ساعت در آتش سوخت، « نتردام پاریس»…  شهره نزد جهانیان چنان‌که اطلاعت بیشتر دربارهنتردام در آتش[…]

نقلی از تیتوس بورکهارت

از دیدگاه زمانۀ هیجان‌زده و بیش از حد خردمحوری که ما در آن زندگی می‌کنیم، مردم قرون وسطا غالباً انسان‌هایی خام، کودک‌صفت و فارغ از پیچیدگی‌های روان‌شناختی تصور می‌شوند، چنین تصوری ممکن است به‌خطا به این بیانجامد که آنها نسبت به ما کمتر فکورانه و بیشتر غریزی عمل می‌کرده‌اند. اما، به‌‌واقع اعمال آنها ملهم از اطلاعت بیشتر دربارهنقلی از تیتوس بورکهارت[…]

اهمیت تحقیق در باغ ایرانی

باغ ایرانی موضوع مهمی در حوزه معماری ایرانی و تاریخ فرهنگ ایران، کشاورزی و اقتصاد در تاریخ ایران است. این روزها ما درباره باغ ایرانی زیاد می‌نویسیم اما بیشتر در لایه‌های سطحی حرکت می‌کنیم و کمتر به زوایای مختلف و لایه‌های عمیق نظر داریم. بدتر این‌که عمدتا حرف‌هایمان را بر پایه تحقیقات پژوهشگران بیگانه قرار اطلاعت بیشتر دربارهاهمیت تحقیق در باغ ایرانی[…]

هنر و زیبایی و عرفان

سخن گفتن از هنر در فرهنگ های دینی ، فارغ از بحث عرفانی ممکن نیست. گرچه در دوران معاصر و در عصر تجدد، معنای هنر و زیبایی باژگونه شده است و اکنون این مفاهیم به گونه‌ای دیگر تبیین می‌شوند، اما پیش‌تر و در گذشته، سنت‌های مختلف دینی حاوی بعدی عرفانی بودند که حضوری مؤثر  بر اطلاعت بیشتر دربارههنر و زیبایی و عرفان[…]

آشنایی با معماری جهان

پیشنهاد ما این است که درس « تاریخ معماری جهان»  نامش به « آشنایی با معماری جهان»  – نامی که در سالهای گذشته برای این درس انتخاب شده بود و در مقطعی از بازنگری‌ها عوض شد-  تغییر کند زیرا: هدف از درس‌های نظری در دوره کارشناسی معماری تربیت معمار است، یعنی تقویت قدرت خلاقه دانشجو اطلاعت بیشتر دربارهآشنایی با معماری جهان[…]

کاربرد بی‌رویۀ اصطلاح “باغشهر”

چند هفته‌ای است‌که کاربرد بی‌رویۀ اصطلاح (باغ- شهر)(Garden City)   ذهنم را مشغول کرده‌است و از خود می‌پرسم چگونه است که یک اصطلاح تخصصی شهرسازیِ شهره در عرصۀ بین المللی که رجوع به نظریه‌ای برای نوشهرهای دوران پس از انقلاب صنعتی دارد، مدتی است به عنوان صفتی برای شهرهای تاریخی ایرانی به کار گرفته می اطلاعت بیشتر دربارهکاربرد بی‌رویۀ اصطلاح “باغشهر”[…]

سده‌ای معنادار در تاریخ جهان

گویی ظهور انسان و زندگی بشر بر روی زمین  و پیدایش تمدن‌ها، رشد و فنای آن‌ها، در گسترۀ خاک، پیرو نظمی خاص در کلیت این جهان خاکی است. یک نشانۀ آن نقاط عطف تاریخی است که تمدن‌های بزرگ جهان باستان همزمان، مثلاً  در یک سده آن را تجربه کرده‌اند. به نظر می‌رسد؛ نظریۀ یونگ دربارۀ اطلاعت بیشتر دربارهسده‌ای معنادار در تاریخ جهان[…]